วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ กข 1993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ โครงการวันท้องถิ่่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถขุดตักบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อชุดของรางวัลให้เด็กในการแสดงความสามารถและวัสดุจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็ก โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพักที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง