วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
จ้างนางรำเพื่อรำบวงสรวงศาลหลักเมือง โครงการสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง M ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุน้ำดื่มสำหรับโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอกฮอล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)