วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดรริครถยนต์ เลขทะเบียน 81-1129 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
1  มิ.ย. 2566
ซื้อต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง