วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุน้ำดื่มสำหรับโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอกฮอล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบเทรลเลอร์สำหรับลากจูงรถขุดขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างทำบัตรพนักงานพร้อมสายคล้องคอแบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม- วาปีปทุม