วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลบ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรัับปรุงทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกฤษมานิต (ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบึงนคร (ชุมชนหลักเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพันธ์เพ็ง 1 (ชุมชนหลักเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยภวภูตานนท์ 1 (ชุมชนโสมนัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล (M 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ กข 1993 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเสาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง