วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม- วาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม- วาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทาสีปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง