วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2567
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระสอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชลสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2567
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง