วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดับพลิง M 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระบะรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน 1993 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาขบวนกลองยาวโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาขบวนแห่่ ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำขบวนผ้าไหม และขบวนเทิพระเกียร โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและออกร้านสินค้าชุมชนโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประเพณีงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-1188 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง