วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาขนขยะออกจากไหล่ทางอพร้อมปรับเกรดลาดกองขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
15  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายเคาร์เตอร์สติกเกอร์เคลือบพื้นพาสวู้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการคบวคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโช๊คบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง