วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน
2  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนัักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (โครงการช่วยเหลือประชาชน โคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการจัดจั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน ธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างล้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง