วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างซักซ่อมแซมผ้าม่านพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อเสื้อฝึกอบรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง