วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ (น้ำดื่ม) สำหรับบริการประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
โครงการปรัับปรุงทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกฤษมานิต (ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม)
22  ก.พ. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพันธ์เพ็ง 1 (ชุมชนหลักเมือง)
22  ก.พ. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยภวภูตานนท์ 1 (ชุมชนโสมนัส)
22  ก.พ. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบึงนคร (ชุมชนหลักเมือง)
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการห้องสมุดอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาร 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการปฏิบัติงาน (โครงการจัดทำสื่อวารสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)