วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างป้ายรณรงค์และป้ายโครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ทำกิจกรรมและป้ายโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเย็บแบบสำเร็จพร้อมลูกไม้ครบชุด โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานล้างรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ซอยข้างศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์) ชุมชนหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)