วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถขยะและรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างขัดสี ลบรอยสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเวชอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสระแคนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (แท่นตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (กังหันบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง