วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โครงการจัดทำสื่อวารสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้าย สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนกลองยาว โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนแห่ ขบวนผ้าไหม และขบวนเทิดพระเกียรติ โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนแห่ ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และออกร้านสินค้าชุมชน โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง