วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแวมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-0075 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์การเร่งรัดจัดเก็บภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โซ่เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างว่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-1129 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง