วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยครินยา ๑ ทั้ง ๒ ฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
วัสดุก่อสร้าง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิทักษ์นรากร (ช่วงแยกถนนบุญพิทักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยจินดาราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-0075 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง