วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนพิทักษ์นรากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยจำรัสอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหมู่บ้านสมประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยอารีย์นุวัตร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 81-2718 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง