วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนบุญพิทักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียนหมายเลข ๕๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ผลิตถัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง