วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ออนซอนวาปีปทุม คัพ ครั้งที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (อาคารป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง