วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถขยะทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙และ๘๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรอบซุ้มประตูกลองยาว (ฝั่งขาเข้าเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จัดซื้อต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลข ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย 81-2719และ81-1188 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง