วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถ ทะเบียน กข ๗๘๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนผดุงธรรม โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปลายฝัน โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนปทุมพิทักษ์ (จากแยก ถนนเคหะเจริญ ถึง แยก ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม) โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง