วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างทำตู้เก็บเอกสารรวบรวมขยะอันตราย (ตู้ขยะอันตราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะ บ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม (โคกอีหลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง โครงการวัน อปพร. ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างทำโครงป้ายนวัตกรรมการจัดการขยะ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพรถ กท3274 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง