วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์
9  ก.ย. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว
6  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงและต่อติดอาคารตลาดสดสถานที่รอบตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกณ์ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑๐ (ช่วงแยกถนนศรีมงคล ถึงถนนชลสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถ กข ๑๙๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยครินยา ๑ ทั้ง ๒ ฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง