วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
วัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ต้นทาง
18  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนและแผ่นพับประชาชสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าไขควงไร้สาย ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องไดโว่สูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟจราจรบริเวณแยกร้านสมานบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง M๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ กข 1993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง