วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซืื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย UHF พร้อมชุดควบคุม อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัต์แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารวารสาร โครงการจัดทำสื่อวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง