วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำชั้นเก็บของและเก็บสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๗๕ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานเทศบาลตำบลน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๒๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างทำตู้เก็บเอกสารรวบรวมขยะอันตราย (ตู้ขยะอันตราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะ บ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม (โคกอีหลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง