วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายแสดงกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการห้องสมุดอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสมนัสประดิษฐ์ เทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง