วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตาม ปรพจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าตลาดสดชั่วคราวข้างธนาคารออมสิน (หลังคาโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคเทรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง