วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนดำเนินงานรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์อื่น เต็นท์ จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการขับเคลื่อนมหาสารคามเมืองปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างทำกระทงใหญ่ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟพะเนียงสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างจำทำป้ายและเอกสารโครงการมีส่วมร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง