วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างทำกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างทำป้าย สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาขบวนกลองยาวพร้อมนางรำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟและไฟพะเนียงสำหรับโครการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง