วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรร์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
วัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ต้นทาง