วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพัก ที่อยุ่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน บร 6533 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-2719 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างย้ายสายโทรศัพท์ ภายในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติราจ่ายประจำปี 2564 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง