วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด
25  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบแฟ้มแขวน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาขบวนแห่ สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาขบวนกลองยาว สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถขยะบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างทำป้ายสำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง