วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะทะเบียน 81-1188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปั๊มสูบน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง