วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ กข 1993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม,โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน 2,768คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.40 เมตร จำนวน 693 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80X 0.80 เมตร จำนวน 58 บ่อ ซอยครินยา 1,2 และ 4 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด ศก. 1 เมตร จำนวน 354 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.40 x 1.57 เมตร จำนวน 14 บ่อ และซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อ พื้นท่ี่จำนวน 497.83 ตารางเมตร ถนนพิทพักษ์นรากร ต.หนองแส. อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.0.60 เมตร จำนวน 276 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.04X1.40 เมตร จำนวน 23 บ่อ ซอยผินซุบสุวรรณ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 281 ท่อน พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.04 X 1.40 เมตร จำนวน 23 บ่อ และซ่อมแซมทางเดินเท้า พื้นท่ีี่ จำนวน 288 ตารางเมตร ถนนมหาปรีชาวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)