วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการศึกษาตามความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปกิกูลโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ กข 1993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ โครงการวันท้องถิ่่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง