วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถขุดตักบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อชุดของรางวัลให้เด็กในการแสดงความสามารถและวัสดุจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็ก โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพักที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 81-2718 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องเชื่อมโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนอารีย์นุวัตร รหัสสายทาง มค.ถ. 17-004 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00-5.50 เมตร ระยะทางรวม 0.342 กิโลเมตร หนา 0.05 ซ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,785.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวาปีปทุมกำหนด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 849,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)