วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเรืองดำรงด์ รหัสสายทาง มค.ถ. 17-009 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.70-4.00 เมตร ระยะยาว 0.4115 กิโลเมตร หนา 0.15 ซ.ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 1,621.55 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวาปีปทุมกำหนด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 867,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตู้ลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 81-5332
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องกระแทกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานปั๊มลมโรตารี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมสภาพบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ราย นางสุมาลี วงษ์เพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง