วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนบุญพิทักษ์ตลอดแนวกำแพงวัดโสมนัสประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566
31  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-1129 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง