วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อส้ราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง