วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
ซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังแช่น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโพเดียมไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างทำกระทงใหญ่และกระทงลอย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งและรื้อถอนสำหรับโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟและไฟพะเนียงสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-0075 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง