วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมรถดับเพลิง M1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อ รถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ตัวรถขนาด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซ่อมรถบรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ มค.
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล เทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุก 81-5332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง