วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถุบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๐๐๗๕ มค. หมายเลขครุภัณฑ์ 017-56-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ มค. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๗-๔๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบริเวณพื้นกระบะรถบรรทุก ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ยางใน ยางรองคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง