วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง