ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 17 พ.ค. 2567 ]
.............................................................................................................................................
ประกาศ บัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 17 พ.ค. 2567 ]
.............................................................................................................................................
การประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 เม.ย. 2567 ]
.............................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 19 มี.ค. 2567 ]
.............................................................................................................................................