เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2566


31-สค.-66 เวลา 09.00 น. ที่วัดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม

2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29