เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัย (DSPM)


11-กย.-66 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัย (DSPM) และนางอรอนงค์ รังวิเศษ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสถานศึกษาในเขตเทศบาล คณะกรรมการศูนย์ฯ โรงพยาบาลวาปีปทุม ประธานคณะกรรมการชุมชน ครู ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) แก่ผู้ปกครองและครู

2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16