เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567


30-พค.-67 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล และนายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หน.สำนักปลัด ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้ง 6 วาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 3.1 โครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย 3.2 น้ำท่วมขังบริเวณถนนชลสุข บริเวณก่อสร้างบ่อบำบัดใหม่อยากทราบว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไร 3.3 เรื่องการจัดซื้อและการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของกองสาธารณสุข 3.4 เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่หลังเมรุวัดโสมนัสประดิษฐ์ ถนนบุญพิทักษ์ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

 

2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29