เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายประภาส กิจจินดาโอภาส
 
  นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม
081-739-4860
 

 
นายอัศนีย์  สังขศิลา   นายสาโรช สุทธิจักร์
รองนายกเทศมนตรี วาปีปทุม
062-102-9606
  รองนายกเทศมนตรีวาปีปทุม
061-943-7115

 

นายสินธุ์ แสงเนตร
นายวุฒินันท์ คะเชนทน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วาปีปทุม
089-843-1827


เลขานุการนายกเทศมนตรี วาปีปทุม
089-522-4588