เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล

 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์
ประธานสภาเทศบาล
088-339-4422


นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร
รองประธานสภาเทศบาล
093-567-3913
เลขานุการสภาเทศบาล
084-685-9595

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
089-622-4316
นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
091-057-8503
นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์
    สมาชิกสภาเทศบาล
063-038-8164
นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
095-670-8474

นายสุรนิตย์ ปัตตานี นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ นางราตรี  ภูมาศ นายทองมาก  ประโคทัง
สมาชิกสภาเทศบาล
095-653-1153
สมาชิกสภาเทศบาล
089-002-5902
สมาชิกสภาเทศบาล
089-619-9185
สมาชิกสภาเทศบาล
087-231-4565

 
   
 
       
นายชาติชาย  สุวรรณพันธ์
     
สมาชิกสภาเทศบาล
098-573-7760