เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด

 

 
  นางปรินดา รักษ์มณี
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร:081-544-3657
 
 
นางศิริวรรณ  ศรีกุลบุตร นางจุฑามาศ  ปะริตวา   นางสาวโกศล วงษา  นางยศยา สารผล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร:091-864-4397

 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน
โทร:097-301-4909
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร:085-597-8908

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โทร:061-149-7199

 
นางพิชญ์ณิฐา  ภาเภา
นักทรัพยากรบุคคลฯ
โทร:091-865-4049
นางสาวอิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร:061-021-5444
 พ.จ.อ. ณัฐพล  ชูสกุล
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร:090-593-2366
นางสิริพร น้อยศรี
นักวิชาการศึกษา
โทร:085-643-4180
 
 
นายกฤษณพล พรรณศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร:080-589-1455
นางสาวพรรณธิภา ทาอามาตย์
นิติกร
โทร:087-644-8141
จ่าสิบเอกยรรยงค์ วรรณปะกา
เจ้าพนักงานเทศกิจ
โทร:094-659-6044
นางวิลาวัลย์  ทองทวี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร:061-149-8255
       
นางสุคนธา คารมหวาน นางสาวปัทมาพร ปติวัน
นางสาวพชร แฝงศรีจันทร์  นางสาวพรพรหม  หิตายะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร:098-221-1566
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:091-054-4397

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:085-459-2203
 ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร:

 
นางบัวเรน กูลแก้ว
นายอนุชิต วีระพัฒน์     นางรัชนีย์ ชัยยุทธ
พนักงานจ้างทั่วไปโทร:093-395-8431

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:091-705-2490
    พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:


  
นางพรรณี บัวรัตน์

นายประสพสุข ปักกะสีนัง นางสาวกาญจนา มูลศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:080-741-8646

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:095-338-3538
  พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:


  
นางสาวสุมารินทร์ ประเศรษฐา
นายภัทราวุธ ภูมาศ
นางสาวพุทธพร สิงห์วาปี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:091-850-4201

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร: 081-239-9253
   พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:085-740-7920นายวัฒนา โรจนกร
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:065-774-9903

    นายลิขิต สุวรรณธาดา  
    พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:081-263-4697
 นายไตรมิตร ดงเทียมศรี
พนักงานดับเพลิง
โทร:081-546-7501

   
 นายวีรชัย วัฒนบุตร


พนักงานเทศกิจ
โทร:085-461-2711

     
    ส.อ.อนุชา จันทอุสาห์
พนักงานจ้างทั่วไปโทร:098-312-0728