เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

 


 
  นางอุมาพร มุ่งชู
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
  โทร:063-591-5561  
     
 
 
  นางสาว สุลาวรรณ์ อันทรัตน์  
  หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง  
  โทร:081-999-7542  

 
นักวิชาการพัสดุ  นางสาวหัทยา หนองสูง  นางสาวปนิตา พูลศิลป์
 -ว่าง- นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  โทร:065-884-1850
โทร:089-420-2335
 
 
 
นางสาวสุจิตรา สุจิตประเสริฐ
นางสาววรัญญา ปองไป
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 081-768-8772
 081-873-5324  


นางสาวอาทิตยา ชาวบ้านใน

นายวัฒนา จันทอุตสาห์
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
099-764-2305

063-831-7082


นางสาวธารินี ปาปะโพธิ์
นายนพดล ประสานตรี
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
081-849-6828
063-046-0601