เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

 

 
  นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุบตร  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร: 095-670-1877
  

 นายปัญจพล  อารยสมโพธิ์    นายชัยวุฒิ  คารมหวาน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร:087-378-3494
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร:082-949-6909


 

นายประเสริฐ อุ่นพิกุล
 นายธงชัย วัฒนบุตร  นายบัญชา หล้าสุดตา
พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป
065-356-3778
 065-746-0900 083-450-5880
 

นายน้อย บัวรัตน์  นายไสว พลแก้ว นางสาวณัฐกานต์ มาเมือง
 พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป
  080-788-9095  โทร:  085-575-8024

   
นายพิชัย วันทายุทธ นายภาคภูมิ กลิ่นจันทร์
นายวัชรพล ปะริเตสัง
 พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป
 083-150-9314  095-546-2145  093-325-5269